Criteria donaties

Doelstelling Roest Crollius Fonds (RCF)
Het RCF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het RCF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.


Uitwerking doelstelling in toewijzingscriteria
De doelstelling van het RCF is uitgewerkt in criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot het verlenen van financiële ondersteuning door het RCF dienen te voldoen. Deze toewijzingscriteria (de Criteria) worden hieronder geformuleerd.


Criteria

1. het stimuleren en financieel ondersteunen
Het  RCF stimuleert initiatieven en activiteiten in beginsel uitsluitend door het financieel bijdragen aan investeringen in materiële zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor het starten of voortzetten van de activiteit van de Aanvrager. Het RCF behoudt zich het recht voor om in bijzondere, door het RCF te bepalen, gevallen initiatieven en activiteiten op andere wijze te stimuleren en ondersteunen.

2. initiatieven en activiteiten
a. kan zowel bestaand als nieuw zijn;
b. heeft geen winstoogmerk;
c. valt niet direct of indirect onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de (semi-)overheid.

3. met als oogmerk
a. er zijn onvoldoende vrije geldmiddelen (vrije geldmiddelen: geldmiddelen die niet bestemd zijn voor de normale exploitatie) beschikbaar om de investering volledig zelf te financieren;
b. de gevraagde Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van investeringen en/of activiteiten van derden.

4. het structureel versterken van
Het initiatief / de activiteit heeft tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit wordt behouden of verbeterd.

5. de maatschappelijke samenhang in brede zin,
Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan de betrokkenheid van de inwoners van IJsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar.

6. en/of de omgevingskwaliteit
Van omgevingskwaliteit is onder meer sprake bij:
a.  de aankleding/inrichting van de openbare ruimte, en/of
b.  natuur- of cultuurhistorische waarden.

7. van de IJsselsteinse gemeenschap
a.  het initiatief / de activiteit dient gericht te zijn op de IJsselsteinse samenleving, en/of
b.  de effecten van het initiatief / de activiteit komen – grotendeels – ten goede aan de IJsselsteinse samenleving.

De criteria zijn op 19 juni 2017 opnieuw vastgesteld door het bestuur.