Criteria donaties

Doelstelling Roest Crollius Fonds (RCF)
Het RCF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het RCF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

Uitwerking doelstelling in toewijzingscriteria
De doelstelling van het RCF is uitgewerkt in criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot het verlenen van financiële ondersteuning door het RCF moeten voldoen. Deze toewijzingscriteria (de Criteria) worden hieronder geformuleerd.

Criteria

1.  Personen en instellingen
Personen en instellingen die een Donatie kunnen aanvragen (de Aanvrager) zijn:
a.  natuurlijke personen
b.  privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging, stichting)

2.  Het stimuleren en financieel ondersteunen
Het  RCF bereikt het oogmerk van het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap in beginsel door het verstrekken van financiële bijdragen (Donaties).
Het RCF kan dit oogmerk ook op andere manieren stimuleren, bijvoorbeeld door het nemen van (bestuurlijke) initiatieven.

3.  Initiatieven en activiteiten
De initiatieven en activiteiten:
a.  moeten bijdragen aan de maatschappelijke samenhang in brede zin en/of de
omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap;
b.  kunnen zowel bestaand als nieuw zijn;
c.  zijn geen ondernemingsactiviteiten en hebben (dus) geen winstoogmerk;
d.  vallen niet onder de wettelijke (financiële) verantwoordelijkheid van de overheid.

4.  Met als oogmerk
a.  De Aanvrager heeft onvoldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om de initiatief/de activiteit
volledig zelf te financieren (vrije geldmiddelen: geldmiddelen die niet bestemd zijn voor de
normale exploitatie van de Aanvrager);
b.  De Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van initiatieven en/of
activiteiten van derden.

5.  Het structureel versterken van
a.  De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de maatschappelijke samenhang en/of de
omgevingskwaliteit door het initiatief/de activiteit en de Donatie wordt behouden of
verbeterd.
b.  Financiële ondersteuning vindt in beginsel plaats door het bijdragen aan investeringen in
materiële zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor het starten
of voortzetten van het initiatief/de activiteit van de Aanvrager.
c.  Indien een Donatie wordt aangevraagd voor iets anders dan een investering in een
gebruiksgoed, moet de Aanvrager ook aannemelijk maken dat de Donatie ertoe leidt dat de
maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit structureel wordt behouden of
verbeterd.

6.  De maatschappelijke samenhang in brede zin
Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan: de betrokkenheid van de inwoners van IJsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar.

7.  En/of de omgevingskwaliteit
Onder omgevingskwaliteit wordt verstaan:
a.  de aankleding/inrichting van de openbare ruimte;
en/of
b.  natuur- of cultuurhistorische waarden.

8.  Van de IJsselsteinse gemeenschap
Het initiatief/de activiteit is gericht op en komt (grotendeels) ten goede aan de IJsselsteinse samenleving c.q. de inwoners van IJsselstein.

Aldus d.d. 8 oktober 2018 vastgesteld door het bestuur van het RCF.

Recente Donaties