Maakt mijn aanvraag een kans?

Onderstaand treft u een checklist aan. Op basis van deze checklist kunt u een inschatting maken van de kans van slagen van een donatieaanvraag.

Is de Aanvrager een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon (zoals een vereniging of een stichting)?
Het RCF verstrekt alleen donaties aan particuliere initiatieven en activiteiten.
Het RCF verstrekt geen Donaties aan publiekrechtelijke rechtspersonen c.q. overheidsinstellingen.
Indien deze vraag dus met ‘Nee’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat uw Aanvraag zal worden afgewezen.

Heeft het initiatief/de activiteit een winstoogmerk of is het commercieel van aard?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen.
Van een winstoogmerk is sprake indien het de bedoeling is dat met het initiatief/de activiteit direct of indirect een positief financieel resultaat wordt nagestreefd of daarmee de activiteiten van een commerciële onderneming worden bevorderd.
Het RCF verstrekt geen subsidies om mensen of ondernemingen financieel te bevoordelen. Ondernemingen worden niet alleen door BV-s en NV-s gevoerd. Ook andere rechtspersonen (zoals stichtingen en verenigingen) kunnen een onderneming voeren. Het is de bedoeling dat de Donatie volledig ten goede komt aan het initiatief/de activiteit. Indien de kosten waarvoor de Donatie wordt aangevraagd, worden ‘terugverdiend’ kan het initiatief/de activiteit ook zonder de Donatie van de grond komen en dient de Aanvrager de aanloopkosten zelf voor te (laten) financieren.

Valt het initiatief/de activiteit onder de wettelijke (financiële) verantwoordelijkheid van de overheid?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen.
Het RCF verstrekt alleen Donaties aan particuliere initiatieven/activiteiten waarvoor het benodigde geld ontbreekt. Indien er sprake is van een wettelijke overheidstaak wordt per definitie niet aan deze voorwaarde voldaan.

Zijn er voldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om het initiatief/de activiteit volledig zelf te financieren?
Vrije geldmiddelen zijn de kas en banktegoeden van de Aanvrager die niet zijn bestemd zijn voor de normale exploitatie. De Aanvrager heeft dit geld dus ‘over’ om te gebruiken voor het initiatief/de activiteit.
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de Aanvraag wordt afgewezen. Het RCF verstrekt alleen donaties als er een tekort aan geld is om de investering zelf volledig te kunnen betalen. Het geld dat in de kas zit en op de bank staat voor de normale exploitatie wordt door ons niet meegeteld.
Als de Aanvrager met de vrije geldmiddelen maar een gedeelte van het initiatief/de activiteit kan betalen, maakt de Aanvraag voor het ontbrekende gedeelte uiteraard wél een kans.

Is de donatie bestemd voor een investering ten behoeve van een initiatief/activiteit van een ander dan de Aanvrager?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de Aanvraag wordt afgewezen.
Het RCF is zelf een goede doelenfonds en verstrekt geen Donaties aan andere (goede doelen) instellingen. Een Donatie is uitsluitend bedoeld voor het initiatief/de activiteit van de Aanvrager.

Heeft het initiatief/de activiteit en de Donatie tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein wordt behouden of verbeterd?
Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de Aanvraag zal worden afgewezen.
Bij het indienen van de Aanvraag zal de Aanvrager deze vraag voor zichzelf al positief hebben beantwoord.
De Aanvrager zal bij de Aanvraag echter moeten onderbouwen en aannemelijk maken (bijvoorbeeld in een bijlage bij het aanvraagformulier) waarom door het initiatief/de activiteit en de Donatie de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein wordt behouden of verbeterd.
De uiteindelijke beantwoording van deze vraag is arbitrair. Het RCF heeft daarin het laatste woord.

Is de donatie bestemd voor een investering in gebruiksgoederen ten behoeve van het initiatief/de activiteit?
Het RCF verstrekt in beginsel alleen donaties voor investeringen in gebruiksgoederen. Een donatie mag dus niet worden gebruikt voor verbruiksgoederen of het betalen van kosten. Doordat in een gebruiksgoed wordt geïnvesteerd, wordt gewaarborgd dat de eventuele versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein structureel van aard is.

Is de donatie bestemd voor iets anders dan een investering in gebruiksgoederen?
Als u de Donatie niet aanvraagt voor de aanschaf van een gebruiksgoed, zult u bij uw Aanvraag ook aannemelijk moeten maken waarom de eventuele versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein structureel van aard is.
De uiteindelijke beantwoording van deze vraag is arbitrair. Het RCF heeft daarin het laatste woord.

Is het initiatief/de activiteit gericht op de IJsselsteinse samenleving en/of komen de effecten daarvan grotendeels ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?
Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, zal uw aanvraag worden afgewezen. Indien u de aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het Aanvraagformulier te onderbouwen waarom deze vraag positief moet worden beantwoord.
De beantwoording van deze vraag is arbitrair. Het RCF heeft daarin het laatste woord.

Recente Donaties