Maakt mijn aanvraag een kans?

Onderstaand treft u een checklist aan. Op basis van deze checklist kunt u een inschatting maken van de kans van slagen van een donatieaanvraag.

Is de donatie bestemd voor een investering in gebruiksgoederen ten behoeve van het initiatief/de activiteit?
Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat uw aanvraag zal worden afgewezen. Het RCF verstrekt in beginsel alleen donaties voor investeringen in gebruiksgoederen. een donatie mag dus niet worden gebruikt voor verbruiksgoederen of het betalen van kosten. Doordat in een gebruiksgoed wordt geïnvesteerd, wordt gewaarborgd dat het initiatief/de activiteit een structureel effect heeft.

Zijn er voldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om de investering volledig zelf te financieren?(NB: vrije geldmiddelen zijn geldmiddelen die niet bestemd zijn voor de normale exploitatie)
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Het RCF verstrekt alleen donaties als er een tekort aan geld is om de investering zelf volledig te kunnen betalen. Het geld dat in kas zit voor de normale exploitatie wordt door ons niet meegeteld.

Is de donatie bestemd voor een investering ten behoeve van een initiatief/activiteit van een ander dan uzelf?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Het RCF is zelf een goede doelenfonds en verstrekt geen donaties aan andere (goede doelen) instellingen. De donatie is uitsluitend bedoeld voor investeringen ten behoeve van uw eigen initiatief/activiteit.

Valt het initiatief/de activiteit direct of indirect onder de financiële verantwoordelijkheid van de (semi-)overheid?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Het RCF verstrekt alleen donaties aan initiatieven/activiteiten waarvoor het benodigde geld ontbreekt. Indien het initiatief/ de activiteit onder de financiële verantwoordelijkheid van de (semi-)overheid valt wordt per definitie niet aan deze voorwaarde voldaan.

Heeft het initiatief/de activiteit een winstoogmerk of is het commercieel van aard?
Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, is de kans zeer groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Van een winstoogmerk is sprake indien het de bedoeling is dat met het initiatief/de activiteit direct of indirect een positief financieel resultaat wordt nagestreefd of daarmee de activiteiten van een commerciële onderneming worden bevorderd. Het RCF verstrekt geen subsidies aan ondernemingen en om mensen financieel te bevoordelen. Ondernemingen worden niet alleen door BV-s en NV-s gevoerd. Ook andere rechtspersonen (zoals stichtingen) kunnen een onderneming voeren. Het is de bedoeling dat de donatie volledig ten goede komt van het initiatief/de activiteit. Indien de donatie wordt ‘terugverdiend’ kan het initiatief ook zonder de donatie van de grond komen en dient u de aanloopkosten zelf voor te (laten) financieren.

Is het initiatief/de activiteit gericht op de IJsselsteinse samenleving en/of komen de effecten daarvan grotendeels ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?
Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, zal uw aanvraag worden afgewezen. De beantwoording van deze vraag is arbitrair. Het RCF heeft daarin het laatste woord. Indien u de aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het aanvraagformulier te onderbouwen waarom het RCF deze vraag positief kan beantwoorden.

Heeft het initiatief/de activiteit tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein wordt behouden of verbeterd?
Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, zal uw aanvraag worden afgewezen. Ook de beantwoording van deze vraag is arbitrair. Het RCF heeft daarin het laatste woord. Indien u de aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het aanvraagformulier te onderbouwen waarom het RCF deze vraag positief kan beantwoorden.